Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hvidovre Svømmeklub

torsdag den 20. februar 2020 kl. 18.00

i fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446.

Generalforsamlingen afvikles efter foreningens love og starter kl. 18.00. Alle er velkomne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  4. Indkomne forslag
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, kontingent og evt. administrationsgebyr for det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 11. På valg er:

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg i lige år) iht. § 11.

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (på valg i ulige år) iht. § 11.

c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen iht. § 11.

    1. Valg af 2 ungdomsrepræsentanter iht. § 11
    2. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 14
  1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Yderligere information om generalforsamling, stemmeret mv. findes på hjemmesiden under Vedtægter. 

Regnskab for 2019 er her. Status.

På bestyrelsens vegne

Lars Siegumfeldt

Formand Hvidovre Svømmeklub