Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hvidovre Svømmeklub

Torsdag den 1. marts kl 18.00-20.00

i fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446.

Genralforsamlingen afvikles efter foreningens love og alle er velkomne. 

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, kontingent og evt. administrationsgebyr for det kommende år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 11
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen iht. § 11
8. Valg af 2 ungdomsrepræsentanter iht. § 11 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 14
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Yderligere information om generalforsamling, stemmeret mv. findes på hjemmesiden under Praktisk Info/Love.